VAŽNOST DONOŠENJA SALAVATA NA POSLANIKA S.A.V.S.

Spominjati Vjerovjesnika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, salavatima predstavlja jedan od najboljih ibadeta i dobrih djela.

Uzvišeni Allah ih je naredio Svojim robovima vjernicima u 56. ajetu sure El-Ahzāb: Allah i Njegovi meleki blagosiljaju Vjerovjesnika, o vjernici, blagosiljajte ga i vi, i pozdrav mu pošaljite.

Abdullah Ibn Abbas, radijallahu anhu, je rekao: ”Kada je objavljen ovaj ajet, muhadžiri i ensarije su rekli: ‘Allahov Poslaniče, ovo je specijalno za tebe, a nama od toga ništa ne pripada?’ Tada je Uzvišeni Allah objavio ovaj ajet: On vas blagosilja (donosi salavate na vas), a i meleki Njegovi, da bi vas iz tmina na svjetlo izveo – On je prema vjernicima Samilostan. (al-Ahzāb, 43)

Neki hadisi o vrijednostima salavata i selama

”Uistinu Allah ima meleke koji putuju po Zemlji i prenose mi selame od moga ummeta.” (Nesai)

Ebu Talha prenosi da Allahov Poslanik, s.a.v.s., došao jednog dana a radost se primijetila na njegovom licu pa reče: ”Došao mi je Džibril, s.a.v.s., i rekao: Zar nisi zadovoljan Muhammede da svakog onog iz tvog ummeta koji te jednim salavatom spomene, ja spomenem salavatom deset puta i koji ti jedan selam pošalje, ja pošaljem njemu deset puta.” Sahih Sunen Nesai (1228).

Vjerovjesnik, s.a.v.s., potakao je na učenje salavata govoreći o višestrukim nagradama i da bivaju razlogom oprosta grijeha i izvršenjem čovjekovih potreba i briga: Onoga tko mene jednim salavatom spomene, Allah će deset puta spomenuti, biće mu oprošteno deset grijeha i biće podignut za deset stepeni. (Nesai i Ahmed)

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Neka je ponižen onaj u čijem se prisustvu ja spomenem, a on ne prouči salavat na mene! Neka je ponižen onaj koji dočeka ramazan pa prođe, a on u njemu ne zasluži oprost grijeha! I neka je ponižen onaj kod koga roditelji dožive starost, a ne uvedu ga u džennet!” (Tirmizi, Ibn Hibban, Hakim)

Načini donošenja salavata

Najvjerodostojnije načine donošenja salavata prenose četiri ashaba, bilježe ih Buhari i Muslim u svojim vjerodostojnim hadiskim zbirkama, ili jedan od njih dvojice:

Na osnovu tih predaja saznajemo da je najbolje učiti one salavate koje i inače učimo na sjedenju u namazu. Postoji i kraće forme salavata poput: Allāhumme salli ‘alā Muhammed, sallallāhu ‘alejhi ve sellem, alejhissālatu vesselām.“

AbdurRahman Ibn Ebi Lejla je rekao: „Sreo me Ka’b Ibn ‘Udžre, r.a., i upitao: Hoćeš li da ti poklonim dar kojeg sam čuo od Vjerovjesnika, s.a.v.s.? Naravno, pokloni mi ga – rekoh ja, a on zatim reče: Pitali smo Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: Allahov Poslaniče, kako se donosi salavat na tebe i tvoju porodicu? A Allah nas je naučio kako ćemo te pozdravljati.’ On je rekao: Recite: Allāhumme salli ‘alā Muhammedin ve ‘alā āli Muhammed kemā sallajte ‘āla Ibrāhīme ve ‘āla āli Ibrāhīme, inneke Hamidūn Medžīd. Allāhumme bārik ‘alā Muhammedin ve ‘alā āli Muhammed kemā bārekte ‘alā Ibrāhīme ve ‘alā āli Ibrāhīme, inneke Hamīdun Medžīd.

(Allahu, podari svoj salavat Muhammedu i porodici Muhammedovoj, kao što si podario Ibrahimu i porodicu Ibrahimovoj, Ti si, uistinu, Hvaljeni i Slavljeni. Allahu, podari bereket Muhammedu i porodici Muhammedovoj, kao što si podario Ibrahimu i porodici Ibrahimovoj, Ti si, uistinu, Hvaljeni i Slavljeni.)

Od Ebu Humejda es-Saidija, r.a., se prenosi da su (ashabi) upitali: „Allahov Poslaniče, kako ćemo te spominjati salavatima? – reče Allahov Poslanik, s.a.v.s.: „Recite: Allāhumme salli ‘alā Muhammedin ve (‘alā) ezvādžihī ve zurrijjetihī kemā sallejte ‘alā āli Ibrāhīme, ve bārik ‘alā Muhammedin ve (‘alā) ezvādžihī ve zurrijjetihī kemā bārekte ‘alā āli Ibrāhīme, inneke Hamīdun Medžīd.“

(Allahu, podari svoj salavat Muhammedu, njegovim suprugama i njegovom potomstvu, kao što si podario porodici Ibrahimovoj; i podari bereket Muhammedu, njegovim suprugama i njegovom potomstvu, kao što si podario porodici Ibrahimovoj, Ti si, uistinu, Hvaljeni i Slavljeni.)

Od Ebu Seida el-Hudrija, r.a., se prenosi da je rekao: „Rekli smo: Allahov Poslaniče, znamo kako da te pozdravljamo (selamimo), ali kako da donosimo salavat? Rekao je: Recite: Allāhumme salli ‘alā Muhammedin ‘abdike ve resūlike kema sallejte ‘alā Ibrāhīme, ve bārik ‘alā Muhammedin ve āli Muhammed kemā bārekte ‘alā Ibrāhīme ve āli Ibrāhim.

(Allahu, podari svoj salavat Muhammedu, Svome robu i Svome Poslaniku, kao što si podario Ibrahimi i podari bereket Muhammedu i porodici Muhammedovoj kao što si podario Ibrahimu i porodici Ibrahimovoj.)

Ebu Mes’ud el-Ensari, r.a., rekao je: „Došao nam je Allahov Poslanik, s.a.v.s., dok smo sjedili sa Sa’dom Ibn ‘Ubadetom. Bešir Ibn Sa’d mu je rekao: Naredio nam Allah, dž.š, da donosimo salavat na tebe, Allahov Poslaniče, pa kako ćemo ga učiti? Nakon toga je Allahov Poslanik, s.a.v.s., zašutio toliko da smo poželjeli da ga to nije ni upitao, a zatim je rekao: „Recite: Allāhumme salli ‘alā Muhammedin ve ‘alā āli Muhammed kemā sallajte ‘āla Ibrāhīme, ve bārik ‘alā Muhammedin ve ‘alā āli Muhammed kemā bārekte ‘alā āli Ibrāhīme fi-l-‘ālemīne, inneke Hamīdun Medžīd.“

(Allahu, podari svoj salavat Muhammedu i porodici Muhammedovoj, kao što si podario Ibrahimu i podari bereket Muhammedu i porodici Muhammedovoj, kao što si podario porodici Ibrahimovoj među svim svjetovima. Ti si, uistinu, Hvaljeni i Slavljeni.)

U kojim prilikama SMO DUŽNI donositI salavate na Poslanika, s.a.v.s.?

– Kada spomenemo Vjerovjesnika, s.a.v.s., čujemo da ga je neko spomenuo i kada se napišemo njegovo ime. Neki učenjaci to smatraju obaveznim. ”Škrtica je onaj u čijem prisustvu bude spomenuto moje ime, a on me salavatom ne spomene!” (Tirmizi)

– Nakon ezana, zbog toga što je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: ”Kada čujete mujezina, ponavljajte za njim a potom donesite salavat na mene.” (Muslim)

– U danu i noći petka. ”Mnogo salavata donosite na mene u danu petka i u noći petka.” (Bejheki)

– Ujutro i navečer po deset salavata. ”Tko donese na mene deset salavata ujutro i deset salavata navečer, doseći će ga moj šefa’at na Sudnjem Danu.” (Taberani)

– Nakon drugog tekbira dženaze namaza sunnet je proučiti salavate.

– Na posljednjem tešehhudu u namazu sunnet je proučiti salavat na Poslanika, s.a.v.s.. Jedan dio učenjaka to smatra obaveznim.

– Na skupu (medžlisu) muslimana prije nego se ustane sa sijela.

– Prilikom ulaska u džamiju: ”Bismillāhi vessalātu vesselāmu ‘alā resulillāh. Allahumme ftahlī ebvābe rahmetike.”

– Prilikom izlaska iz džamije: ”Bismillāhi vessalātu vesselāmu ‘alā resulillāh, Allahumme innī es’eluke min fadlike, Allahumme‘simnī mineššejtānir-radžīm.”

Pripremio Vahid Hadžić. Temeljeno na tekstu Merana Masleše

Informacije

Adresa (ured)   Dominisova 1
Radno vrijeme:   Pon.-Pet. 09:00-12:00

Mesdžid

Masjid

 

Cosmijeva 1

Otvoren za vrijeme dnevnih namaza

Open for daily prayers

Telefon    +385 21 360 651
Fax   +385 21 345 581
Mobitel   +385 99 310 99 46
Email    medzlis.split@outlook.com
Broj rač.- IBAN    HR8223400091410704285

Lokacija